پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

فرآیند صدور مجوزفایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز
روز


مدت اعتبار مجوز
ماه
هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز