پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور پیشخوان مجوزهای کشور

پیشخوان مجوزهای کشور

جمهوری اسلامی ایران

ضوابط خاص صدور پروانه کسب

**********************

اتحادیه صنف : ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

ماده 1 فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده 2 در این اتحادیه صنفی برای 20رسته شغلی با عناوین ذیل پروانه کسب صادر می شود .

(1 آهن فروش(با حداقل مساحت لازم 15 متر مربع)
2)تعمیر قفل و دستگیره کلید و لولا فلزی(با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
(3
خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پیک نیک( با حداقل مساحت لازم 12 مترمربع)
(5
فروش مصالح ساختمانی ( با حداقل مساحت لازم 50 مترمربع)
(6
سنگبري (با حداقل مساحت لازم50 متر مربع)
(7
ایزوگام( با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)
(8
عمده فروشی ضایعات فلزات( با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع )
(9
فروش ابزار ساختمان (حداقل مساحت لازم براي ايجاد واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه 9 متر مربع مي باشد)
10
)خرده فروشی رنگ (ساختمانی) (با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)

11)چاقو تیز کنی ( با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)

12)نقاشی ساختمان(با حداقل مساحت لازم 6 متر مربع)

13)خرده فروشی سیمان ( با حداقل مساحت لازم 50 مترمربع)

14)خرده فروشی سموم و دفع آفات نباتی( با حداقل مساحت لازم 12 متر مربع)

15)شارژ اکسیژن ( با حداقل مساحت لازم 15 مترمربع )

16) عمده فروشی سنگ های ساختمانی آماده نصب( با حداقل مساحت لازم 30 مترمربع )

17)خرده فروشی ابزارآلات صنعتی ( با حداقل مساحت لازم 15 مترمربع )

18) پرسکاری فلزات( با حداقل مساحت لازم 15 مترمربع )

19 ) تولید و تعمیر ادوات و دستگاههای زنبورداری( با حداقل مساحت لازم 15 مترمربع )

20) خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب( با حداقل مساحت لازم 20 مترمربع )

نبصره 1:حداقل 12 متر مربع از مساحت واحدهاي سنگبري بعنوان دفتر فروش در نظر گرفته ميشود.

تبصره2: حداقل12 متر مربع از مساحت واحدهاي صنفي سنگبري مسقف ميباشد.

ماده 3 لوازم و ابزار كار طبق عرف و ضوابط اتحاديه و متناسب با نوع كار ميباشد.

ماده 4 رعايت ضوابط و مقررات فني ايمني محيط كار بهداشتي و محيط زيست طبق مقررات مربوطه براي رسته سنگبري الزامي است

تبصره 3:(حداقل 12 متر مربع از مساحت رسته های شغلی 1و5و9و13 به انبار اختصاص خواهد داشت.)

تبصره 4 :ايجاد دفتر كار در مكانهاي با كاربري اداري براي رسته شغلي12  بلامانع مي باشد.

ماده5 - رعايت ضوابط صلاحيت فني از مراجع ذيصلاح و لوازم و اسباب كار براي رسته هاي شغلي7و 12  طبق نياز و ضوابط اتحاديه تعيين مي گردد

ماده 6- متقاضیان رسته های فنی ملزم به اخذ گواهی مهارت فنی از سازمان فنی حرفه ای می باشند.
ماده 7- قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط برای تک تک اعضای این اتحادیه لازم الرعایا می باشد.
ماده 8-اعضای این اتحادیه مکلف به رعایت مقررات حاکم بر اماکن عمومی، رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی و حسن برخورد با مشتریان بوده و حقوق مصرف کنندگان را رعایت خواهند نمود.
ماده 9-ساعت کاری این صنف از ساعت 7 صبح الی 22 تعیین و اعضاء متعهد به رعایت آن می باشند.

ماده 10-  اعضای این اتحادیه صرفاً در رسته های شغلی خود فعالیت نموده و از اشتغال به شغل دیگر غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده است، خودداری خواهند نمود. در غیر این صورت اتحادیه برابر قانون نظام صنفی مجاز به ابطال پروانه کسب صادر شده می باشد.
ماده 11- اعضای این اتحادیه ملزم به پرداخت عوارض سالانه شهرداری و دارائی و ارائه تسویه حساب به اتحادیه می باشند.

ماده 12- دارندگان پروانه کسب از این اتحادیه در صورت جمع آوری شغلی و تغییر محل یا تغییر شغل مراتب را کتباً به اتحادیه تسلیم و ملزم به طی مراحل قانونی آن خواهند بود.

لازم به توضیح است مطابق بند 4 صورتجلسه مورخ 26/12/95 حق عضویت اتحادیه و رسته های مربوطه به مبلغ 700000 ریال مصوب گردید.

ماده 13- این ضوابط در 13 ماده درجلسه مورخه 01/08/96 کمیسیون نظارت شهرستان اهر براساس آئین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و اتحادیه موظف و مکلف است جهت صدور پروانه کسب مفاد آن را رعایت نماید